+31 174 446 683 [email protected]

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Debets-Schalke B.V. gevestigd te Monster, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, KvK-nummer 27176097.

Artikel 1: Algemeen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap Debets-Schalke B.V. gevestigd te Monster, hierna te noemen: Debets-Schalke BV, de uitvoering en oplevering daaronder begrepen alsmede alle overeenkomsten waarbij Debets-Schalke BV als dienstverlener optreedt alsmede op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van goederen alsmede op alle gemengde overeenkomsten.
 2. Afwijkende voorwaarden verbinden Debets-Schalke BV slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van Debets-Schalke BV worden overeengekomen.
 3. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de koper en/of algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting de algemene voorwaarden van Debets-Schalke BV van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie van Debets-Schalke BV is bevestigd.

Artikel 2: Aanbieding

 1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van Debets-Schalke BV voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege Debets-Schalke BV, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Debets-Schalke BV gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
 2. De door Debets-Schalke BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, exclusief vracht- en eventuele leveringskosten, tenzij uit schriftelijke mededelingen het tegendeel blijkt.
 3. De aanbieding is gebaseerd op de door koper/opdrachtgever verstrekte tekeningen en verdere gegevens, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 4. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van Debets-Schalke BV gemaakt en zijn voor de opdrachtgever/koper te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door Debets-Schalke BV gegeven data zijn slechts te beschouwen als streefdata.

Artikel 3: Prijzen

 1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Eventueel valuta- of koersrisico komt voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Debets-Schalke BV is na het totstandkomen der overeenkomst gerechtigd de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst na de aanbieding, indien voor de (op)levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden. Als de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd is de koper, indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Debets-Schalke BV zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de opdrachtgever/koper brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
 3. Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij de toeleveranciers, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van Debets-Schalke BV aanpast.

Artikel 4: Totstandkoming en inhoud der overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van Debets-Schalke BV en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde gevolmachtigde. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van Debets-Schalke BV deze schriftelijk bevestigd heeft en de koper/opdrachtgever hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt. Een deelbetaling door de opdrachtgever heeft te gelden als een bevestiging van de opdracht zijdens de opdrachtgever.
 2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door Debets-Schalke BV verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de koopovereenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde goederen omvat.
 3. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Debets-Schalke BV binden deze laatste niet voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen volmacht/bevoegdheid hebben.
 4. De opdrachtgever/koper is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht de door Debets-Schalke BV ontstane schade, reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke te vergoeden, ongeacht de reden (overmacht daaronder begrepen) voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van Debets-Schalke BV daarvan. Indien een opdracht afhankelijk wordt gesteld van een te verkrijgen financiering en deze financiering niet verkregen zou kunnen worden, dan is Debets-Schalke BV eveneens tot vergoeding van winstderving gerechtigd, tevens wanneer zal blijken dat de koper/de opdrachtgever binnen twaalf maanden na de voor het verkrijgen van de financiering gestelde termijn de opdracht aan een derde zou verstrekken. De bedoelde winstderving wordt geacht tenminste 50 % van de koop- respectievelijk de aannemingssom te bedragen. Debets-Schalke BV behoudt het recht een hoger schadebedrag te vorderen.

Artikel 5: Leveringstermijn

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. Debets-Schalke BV is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de koper is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of betaling van een (contractuele) boete, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 2. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding en in de vooronderstelling dat de nodige materialen tijdig door derden zullen worden geleverd.
 3. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door Debets-Schalke BV is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Debets-Schalke BV zijn, indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Debets-Schalke BV is en de ruimte waarin het verkochte zal worden geplaatst, danwel waar er werkzaamheden zullen worden uitgevoerd schoon en leeg ter beschikking van Debets-Schalke BV is gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Iedere overeenkomst wordt door Debets-Schalke BV aangegaan onder de voorwaarde dat de opdrachtgever/koper voldoende kredietwaardig blijkt. Debets-Schalke BV is gerechtigd van de opdrachtgever/koper te verlangen, dat deze ten genoegen van Debets-Schalke BV voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens Debets-Schalke BV. Debets-Schalke BV is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Artikel 6: Risico

De te leveren zaken zijn na het verlaten van de magazijnen van Debets-Schalke BV of haar toeleverancier voor risico van de koper/opdrachtgever. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken met of aan die zaken ontstaat, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering. De koper dient zich tegen vermeld risico deugdelijk te verzekeren. Debets-Schalke BV is gerechtigd vóór afgifte van zaken, waarvan zij zich ingevolge artikel 10 het eigendom heelt voorbehouden, van de koper bewijs te verlangen van de in de vorige volzin bedoelde verzekering. Het risico van de staat van de grond waarop Debets-Schalke BV haar werkzaamheden verricht, ligt bij de opdrachtgever. Debets-Schalke BV kan nimmer verantwoordelijk geacht worden voor de staat van de grond.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden, binnen veertien dagen na factuurdatum op het aangegeven bankrekeningnummer van Debets-Schalke BV of een door haar aan te wijzen derde. Debets-Schalke BV behoudt zich echter het recht voor om aan bepaalde kopers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn. Debets-Schalke BV is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht, van de koper aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 2. Ingeval van een aannemingsovereenkomst dient de opdrachtgever steeds binnen acht dagen na dagtekening van een hiertoe door of vanwege Debets-Schalke BV gedaan schriftelijk verzoek tot betaling over te gaan zonder aftrek of verrekening. Tenzij partijen anders overeenkomen, omvat de aanneemsom de navolgende betalingstermijnen.
  1. 10% bij het aangaan de overeenkomst;
  2. 50% bij de aanvang der werkzaamheden;
  3. 35% tijdens levering
  4. 5% bij de oplevering.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper/opdrachtgever aan Debets- Schalke BV vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% over het gehele factuurbedrag per maand of gedeelte daarvan. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten voor rechtspersonen worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van € 450,= en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
 4. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen ter zake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is Debets-Schalke BV gerechtigd jegens de opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.
 5. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever/koper, of indien op roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever/koper beslag wordt gelegd, zal Debets-Schalke BV het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, respectievelijk de nog niet betaalde goederen terug te vorderen (zie art. 10), onverminderd het recht van Debets-Schalke BV op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht van Debets-Schalke BV om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een  overeenkomst tot vervangende schadevergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die Debets-Schalke BV ten laste van de koper heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
 6. Reclames wegens verrichte leveranties geven Opdrachtgever nimmer het recht op opschorting van diens betalingsverplichtingen en evenmin op verrekening.

Artikel 8: Klachten

 1. Iedere klacht terzake onvolledige of onjuiste levering dient direct doch uiterlijk binnen 2 dagen na levering, duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te worden kenbaar gemaakt. Klachten met betrekking tot eigenschappen van de geleverde zaken kunnen, eveneens duidelijk omschreven, gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend, echter binnen een termijn van 2 dagen na ontdekking. Bij het indienen van de klacht verstrekt de koper een monster van het product met betrekking waartoe de klacht is ontstaan.
 2. De verplichtingen van Debets-Schalke BV bij tekortkomingen t.a.v. koopovereenkomsten is beperkt tot het vervangen of vergoeden van de door haar geleverde zaken.
 3. Ondeskundige en/of foutieve behandeling of opslag van het geleverde doet elke verplichting tot vervangen of vergoeden van de geleverde goederen vervallen. Onder foutieve behandeling of opslag wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen opslag in ruimten welke kouder dan 5 graden Celsius of boven veertig graden Celsius.
 4. Het indienen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen jegens Debets-Schalke BV, noch komt koper het recht toe deze verplichtingen op te schorten.
 5. Een klacht is niet ontvankelijk indien verkoper tot verwerking of levering aan een derde is overgegaan, terwijl het beweerdelijk gebrek aan koper bekend was of bekend behoorde te zijn. Een gebrek wordt geacht aan koper bekend te zijn indien het gebrek door eenvoudige controle is waar te nemen.
 6. Het bewijs van het feit dat de zaken waarover wordt geklaagd, dezelfde zijn als welke door Debets-Schalke BV zijn geleverd zal door de koper moeten worden geleverd.

Artikel 9: Overmacht

 1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Debets-Schalke BV, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Debets-Schalke BV, zonder dat Debets-Schalke BV tot enige schadevergoeding gehouden is. Een en ander laat de verplichting van koper/opdrachtgever om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Debets-Schalke BV onafhankelijk de gevolgen waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door opdrachtgever/koper niet meer kan worden verlangd (ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien), daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van Debets-Schalke BV of in dat van één of meer van haar leveranciers of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulp- stoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

 1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van Debets-Schalke BV totdat koper/opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens DebetsSchalke BV heeft voldaan. De wederpartij mag de zaken derhalve, onder meer, niet verkopen, verpanden of leveren.
 2. Debets-Schalke BV is onherroepelijk door de koper gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door Debets-Schalke BV geleverde en/of aangevoerde zaken tot zich te nemen.

Artikel 11: Intellectuele rechten

 1. Debets-Schalke BV behoudt zich nadrukkelijk het (intellectuele) eigendomsrecht en alle andere intellectuele rechten voor, ter zake van door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen e.d. Deze rechten blijven aan Debets-Schalke BV toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Overdracht van aan Debets-Schalke BV toebehorende intellectuele rechten kan slechts geschieden door een daartoe expliciet strekkende schriftelijke overeenkomst.
 2. Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van Debets-Schalke BV noch gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning aan Debets-Schalke BV te worden geleverd.
 3. Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de nalatige een boete van € 25.000, zegge vijfentwintigduizend euro, per overtreding verbeuren, vanaf het moment dat de nalatige in verzuim is.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Ingeval Debets-Schalke BV toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van enige op haar rustende verplichting of jegens opdrachtgever/koper een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is Debets-Schalke BV behoudens haar verplichtingen uit hoofde van artikel 13 (garantie), jegens opdrachtgever/koper voor door deze in verband daarmee geleden schade slechts aansprakelijk indien opdrachtgever/koper bewijst dat deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van Debets-Schalke BV danwel van diens leidinggevende ondergeschikten.
 2. Indien aansprakelijkheid van Debets-Schalke BV onder artikel 12 lid 1 moet worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van Debets-Schalke BV beperkt tot het bedrag van de koop- of aannemingssom dan wel het factuurbedrag terzake van geleverde diensten, met dien verstande evenwel dat aansprakelijkheid van DebetsSchalke BV voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten.
 3. Debets-Schalke BV is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de kwaliteit van de grond, door opdrachtgever/koper gebruikte of verwerkte materialen of van het gebruik van de door opdrachtgever/koper aan Debets-Schalke BV verstrekte materialen en werktuigen. Debets-Schalke BV is nimmer aansprakelijk voor schade aan roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever noch voor schade die is ontstaan door overschrijding van de leveringstermijn.
 4. Niettegenstaande het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van Debets-Schalke BV in elk geval nimmer het bedrag dat in het betreffende geval per schadetoebrengende gebeurtenis door de verzekeraar wordt uitgekeerd te boven gaan, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 5. Opdrachtgever/koper vrijwaart Debets-Schalke BV en de door deze bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of samenhangende met de uitvoering door Debets-Schalke BV van de overeenkomst, het gebruik door opdrachtgever/koper van de door Debets-Schalke BV geleverde zaken, gerealiseerde werken en verrichte diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Debets-Schalke BV en/of de door deze bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.

Artikel 13: Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Debets-Schalke BV in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt voor de door Debets-Schalke BV geleverde kassen een garantietermijn van een jaar, te rekenen vanaf de datum van oplevering, ook voor de overige door DebetsSchalke BV te leveren zaken een garantietermijn geldt van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop opdrachtgever/koper de door Debets-Schalke BV geleverde zaken en/of installaties in ontvangst dan wel, indien zulks eerder heeft plaatsgevonden, in gebruik heeft genomen. Indien een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft opdrachtgever/koper recht op herstel of vervanging van de geleverde zaak dan wel is Debets-Schalke BV gerechtigd de geleverde zaak terug te nemen onder de verplichting tot (pro rato) restitutie van de door opdrachtgever/koper betaalde prijs zonder tot vervanging gehouden te zijn, zulks ter keuze van Debets-Schalke BV. Ingeval van ruitbreuk geldt het vorenstaande evenwel met dien verstande dat, voorzover die zich voordoet binnen de garantieperiode, herstel binnen de verleende garantie eerst plaatsvindt nadat opdrachtgever/koper heeft aangetoond dat de ruitbreuk het gevolg is van een constructiefout van Debets-Schalke BV of enige andere tekortkoming die krachtens deze voorwaarden voor rekening van DebetsSchalke BV dient te komen.
 3. Ingeval diensten worden verricht, zal opdrachtgever/koper de opdracht uitvoeren in overeenstemming met de algemeen geldende industriële normen.
 4. Debets-Schalke BV garandeert uitvoering van door hem verricht onderhoud overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de apparatuur of installatie waarop onderhoud is gepleegd door Debets-Schalke BV weer ter beschikking van opdrachtgever/koper is gesteld.
 5. Indien het onderhoud ondeugdelijk is verricht, zal opdrachtgever/koper Debets-Schalke BV hierover schriftelijk informeren. De in het voorgaande lid verleende garantie omvat het alsnog op juiste wijze verrichten van ondeugdelijk verricht onderhoud dan wel, zulks ter keuze van Debets-Schalke BV , gehele of gedeeltelijke ontbinding, zonder rechterlijke tussenkomst, van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst voorzover die tot het onderhavige onderhoud verplicht in combinatie met een pro rato creditering.
 6. De in de voorgaande leden genoemde garantie geldt niet indien het niet in overeenstemming zijn c.q. functioneren van de geleverde zaak met zijn specificatie het gevolg is van een onoordeelkundige behandeling, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot: nalatigheid, verkeerd gebruik, onjuist of niet uitvoeren onderhoudsvoorschriften, of indien het afwijkingen betreft die technisch redelijkerwijs niet te vermijden zijn, een kwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van de zaak niet significant beperken gegeven het doel waarvoor koper de zaak in de normale uitvoering van zijn bedrijf gebruikt.
 7. Op van derden door Debets-Schalke BV betrokken materialen en/of zaken wordt door Debets-Schalke BV niet meer garantie verstrekt dan aan Debets-Schalke BV door de desbetreffende leverancier c.q. fabrikant wordt gegeven.
 8. Reclames terzake van niet-uitwendig waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch uiterlijk binnen tien dagen na het constateren van de gebreken te geschieden, bij overschrijding van welke termijn iedere aanspraak tegen Debets-Schalke BV terzake van die gebreken vervalt.
 9. Na reparatie of vervanging in het kader van deze garantieregeling wordt de garantietermijn niet verlengd en eindigt de garantie op het moment dat de oorspronkelijke termijn zou eindigen.
 10. Ten aanzien van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen wordt geen garantie gegeven.
 11. Indien opdrachtgever/koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Debets-Schalke BV verricht, of door anderen laat verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van Debets-Schalke BV. In dat geval kan Debets-Schalke BV derhalve onder meer nimmer gehouden worden reparatienota’s van derden te vergoeden.
 12. De zaken terzake waarvan de genoemde garantie wordt ingeroepen, mogen door de koper slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Debets-Schalke BV. Zaken die worden teruggezonden doch niet defect bevonden, zullen op kosten van de opdrachtgever/koper aan deze worden teruggezonden waarbij tevens verschuldigd zal worden de kosten van Debets-Schalke BV terzake van de naar aanleiding van deze klacht ingestelde onderzoeken.
 13. Door Debets-Schalke BV wordt slechts garantie verleend en slechts verantwoordelijkheid gedragen voor de door haar zelf gemaakte ontwerpen, zodat Debets-Schalke BV derhalve nimmer aansprakelijk is voor gebreken aan de opstallen, gebouwd volgens ontwerpen van de opdrachtgever/koper of derden noch indien mocht blijken dat de door de opdrachtgever/koper verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest.
 14. In geval van verkoop van gerede produkten - zaken welke door Debets-Schalke BV zijn ingekocht en onbewerkt worden geleverd - geldt dat de zaken worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden. Debets-Schalke BV aanvaardt te dien aanzien geen enkele garantie en aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle door Debets-Schalke BV gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij Debets-Schalke BV er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever/koper of tot een andere bevoegde rechter.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot overeenkomsten tot aanneming van werk

Artikel B1: Oplevering

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. wanneer Debets-Schalke BV, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de opdrachtgever/koper kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
  2. na verloop van acht dagen nadat Debets-Schalke BV schriftelijk aan de opdrachtgever/koper heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever/koper heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
  3. bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever/koper, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. Kleine gebreken, welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn.
 3. Bij onthouding van een goedkeuring van het werk is de opdrachtgever/koper verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Debets-Schalke BV onder opgave van redenen hiervan.
 4. Debets-Schalke BV is gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk ter hare kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.
 5. Na de in het vorige lid genoemde termijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor de tekortkomingen aan het werk.

Artikel B2: Meer- en minder kosten

 1. In de overeenkomst is de bevoegdheid begrepen om verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.
 2. De verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat dit bekend is en uiterlijk bij de oplevering Debets-Schalke BV kan terstond na het bekend worden van de hoogte van het verschuldigde bedrag aan meerwerk aan opdrachtgever/koper een factuur zenden. Het bepaalde in artikel 9 is overeenkomstig van toepassing.
 3. Wanneer na het aangaan van de overeenkomst in overleg met de opdrachtgever/koper de installatie of montage van het geleverde groter of kleiner van omvang is dan oorspronkelijk overeengekomen, is DebetsSchalke BV gerechtigd de reële daardoor ontstane meerprijs aan de opdrachtgever/koper te berekenen of de werkelijk daardoor bespaarde kosten in mindering te brengen op het verschuldigde bedrag/koopsom, zodat Debets-Schalke BV niet gehouden is de oorspronkelijke aannemingssom/koopsom te vermeerderen of verminderen met een bedrag, dat in evenredigheid staat tot de vergroting of verkleining van het oorspronkelijk object.
 4. Alle wijzigingen in het werk, hetzij door een bijzondere opdracht van de opdrachtgever/koper, hetzij noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk in de zin van dit artikel.
 5. Een opdracht tot meerwerk door het adviesbureau en/of een gemachtigde die bij de totstandkoming en verdere uitvoering der overeenkomst door opdrachtgever/koper is aangezocht zijn zaken te behartigen, wordt aangemerkt als een opdracht zijdens opdrachtgever/koper en het adviesbureau c.q. gemachtigde.

Artikel B3: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever/koper zorgt ervoor dat Debets-Schalke BV tijdig kan beschikken:
  1. over de van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) één en ander op aanwijzing van Debets-Schalke BV;
  2. over het gebouw, terrein of water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen, afvalstoffen en werktuigen;
  4. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere, voor het werk benodigde energie;
  5. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
 2. De kosten van benodigde elektriciteit, gas en water, evenals de kosten van het afvoeren van afvalstoffen zijn voor rekening van de opdrachtgever/koper.
 3. De opdrachtgever/koper dient er voor te zorgen, dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Debets-Schalke BV behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever/koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Debets-Schalke BV voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever/koper te worden vergoed.

Artikel B4: Ketenaansprakelijkheid

 1. Door of namens Debets-Schalke BV gecontracteerde derden zijn door aanvaarding van de opdracht onherroepelijk gebonden Debets-Schalke BV te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden welke ten gevolge van de door deze derden aanvaarde opdrachten voor Debets-Schalke BV kunnen ontstaan. De opdrachtnemers zijn gehouden zich terzake deugdelijk verzekerd te houden.
 2. Derden, die ten opzichte van Debets-Schalke BV als onderaannemer aangemerkt kunnen worden zijn verplicht op het eerste verzoek van Debets-Schalke BV een g-rekening te openen.
 3. Als onderaannemer in de zin van dit artikel worden aangemerkt:
  1. degene, die zich jegens Debets-Schalke BV heeft verbonden om buiten dienstbetrekking een door Debets-Schalke BV aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uit te voeren tegen een te bepalen prijs;
  2. degene, die zich jegens Debets-Schalke BV heeft verbonden enig toekomstig goed te leveren, ook indien deze verplichting voortvloeit uit een andere dan een aanneemovereenkomst;
 4. Betalingen van Debets-Schalke BV op een zodanige rekening als in lid 2 omschreven gedaan, strekken tot mindering op de betalingsverplichtingen van Debets-Schalke BV ten opzichte van de betrokken onderaannemer.
 5. Weigering van de onderaannemer een zodanige rekening als in lid 2 omschreven te openen, brengt met zich mee dat Debets-Schalke BV gerechtigd is alle overeenkomsten met deze onderaannemer onmiddellijk, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onder gehoudenheid van de onderaannemer alle schade door Debets-Schalke BV geleden ogenblikkelijk te vergoeden, zowel indien de schade voortvloeit uit het ontbinden van de overeenkomsten, dan wel uit enige andere hoofde ontstaan. Debets-Schalke BV is gerechtigd eventueel aan de onderaannemer verschuldigde gelden terug te houden tot zekerheid voor het verhaal van zijn hierboven aangeduide schadevergoedingsvorderingen.
 6. De in dit artikel bedoelde aannemer verplicht zich Debets-Schalke BV op diens verzoek inzage te verlenen in de loonadministratie, teneinde deze in de gelegenheid te stellen te beoordelen welke bedragen ten titel van de door de onderaannemer te betalen loonheffingen en btw op de in lid 2 bedoelde rekening dienen te worden overgemaakt. Indien de onderaannemer geen of onvoldoende inzage verstrekt zulks ter beoordeling van Debets-Schalke BV of een door deze daartoe aangewezen registeraccountant, is Debets-Schalke BV gerechtigd alle ingevolge de met de onderaannemer gesloten overeenkomsten aan deze verschuldigde bedragen op de in lid 2 genoemde rekening te doen storten, respectievelijk onder zich te houden tot zekerheid van verhaal van eventuele vorderingen van de bedrijfsvereniging of de fiscus.
 7. De onderaannemer is gehouden Debets-Schalke BV te vrijwaren voor alle aanspraken ter zake van de betaling van loonheffingen en btw, zowel voor wat hemzelf als voor wat de door hem ingeschakelde onderaannemers betreft.
 8. De onderaannemer verbindt zich geen werkzaamheden door derden in onderaanneming te doen uitvoeren, anders dan na daartoe uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Debets-Schalke BV te hebben verkregen. De onderaannemer is gehouden zodanige voorzieningen te treffen voor betaling van loonheffingen en btw door de door hem ingeschakelde onderaannemer, dat daaruit voor Debets-Schalke BV geen aansprakelijkheden kunnen voortvloeien, zulks ter uitsluitende beoordeling van Debets-Schalke BV. Het ontbreken en/of niet handhaven van zodanige door Debets-Schalke BV goedgekeurde voorzieningen, brengt met zich dat Debets-Schalke BV alle met de onderaannemer gesloten overeenkomsten onmiddellijk, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst kan ontbinden, onder gehoudenheid van de onderaannemer alle door Debets-Schalke BV geleden of te lijden schade ogenblikkelijk te vergoeden, zowel indien de schade voortvloeit uit het ontbinden van de overeenkomsten dan wel uit enige andere hoofde is  ontstaan Debets-Schalke BV is gerechtigd eventueel aan de onderaannemer verschuldigde gelden terug te houden tot zekerheid en verhaal van betaling van loonheffingen en btw.
 9. Debets-Schalke BV zal de onderaannemer een boete opleggen indien deze één of meerdere verplichtingen uit de punten 1 tot en met 8 van dit artikel niet nakomt, ongeacht of de niet nakoming aan hem is te wijten. De boete bedraagt € 5.000,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 25.000,00 per dag, voor elke dag dat de overtreding voortduurt nadat deze zich het eerst heeft voorgedaan.